Symfony YAML MySQL Workbench Plugin

 

http://trac.symfony-project.org/wiki/SymfonyYamlMyqlWorkbenchPlugin